หน้าเว็บ

หาอะไรก็เจอ

กำลังโหลด...

แนวข้อสอบต่างๆ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจฯ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจฯ
1. กรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นกรรมการใน ก.ต.ช.ในขณะเดียวกันไม้ได้เว้นแต่.....
ก.นายกรัฐมนตรี กับ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข.นายกรัฐมนตรี กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.นายกรัฐมนตรี กับ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


2.ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


3.ผู้ที่ได้รับว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนว่า.....
ก.ถือเสมือนยังไม่ได้ยศนั้น
ข.ถือเสมือนมียศนั้น
ค.ถือเสมือนยศเดิม
ง.ตามมติ ก.ตร.


4.กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี และดำรงตำแหน่งได้กี่วาระ
ก. 4ปี/ได้เพียงวาระเดียว
ข.4ปี/สองวาระติดกันได้
ค.6ปี/ได้เพียงวาระเดียว
ง.4ปี/ทุกวาระติดกันได้


5.ตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ เทียบได้กับตำแหน่งใด
ก.ผู้บังคับการ
ข.รองผู้บังคับการ
ค.ผู้กำกับการ
ง.รองผู้กำกับการ
***หมายเหตุ***ขอร้องว่าอย่าเปิดหนังสือดู พยายามซื่อสัตย์ต่อตัวเองให้ตอบคำถามตามความรู้ความจำที่เคยได้อ่านมาก่อน ตอบเสร็จคอยเปิดหนังสือดูเพื่อกลับไปทบทวน


เฉลยคำตอบ
1.
มาตรา 34 กรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันไม่ได้

เว้นแต่ นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


2.
มาตรา 5 ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้


3.
มาตรา 24 (วรรคสอง) ว่าที่ยศใดให้ถือเสมือนมียศนั้น.....


4.
มาตรา 38 (วรรคแรก) กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสี่ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว


5.
มาตรา 44 (9) รองผู้กำกับการ และพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น